820/92 ม.2 ต.ท่าม่วง ,
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110